Microsoft.Exchange.Server.(2007).with.Service.Pack.1.Enterprise.and.Standard.Editions.x64.DVD9-ZWTiS

Any release of Operating Systems (OS) like Windows, OSX, UNIX-based, etc. In this forum you can post official OS or modified releases (homemade for example).
Post Reply
Xternum
Registered user
Registered user
Posts: 589
Joined: Sun Feb 08, 2004 7:19 pm
Been thanked: 4 times

Microsoft.Exchange.Server.(2007).with.Service.Pack.1.Enterprise.and.Standard.Editions.x64.DVD9-ZWTiS

Post by Xternum »

Image

Code: Select all

   ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
  Ūß ÜÜÜÜÜÜ ß ÜÜÜÜÜÜ ß ÜÜÜÜÜÜ ß ÜÜÜÜÜÜ ß²
  ܲ ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² Ū
  Ū ÜŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² Ū
  ŪÜ   ÜŪŪ² ŪŪ² ÜŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² Ū
  ² ÜŪŪß   ŪŪ² ÜÜÜ ŪŪŪÜÜÜÜ ŪŪ² ŪŪ² Ū
  ± ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² Ū x!FEAR
  ° ŪŪ²ÜÜŪŪ² ßŪ²ÜÜŪŪß ŪŪ² ŪŪ² ßŪ²ÜÜŪŪß Ū
 ßÜ Ü       ß  Ü   ŪŪ²Ü     ²ÜÜÜŪßßß ß
 °²ŪÜ     ÜÜß ܲŪŪÜ  Žß ߯ŪÜÜ    ÜÜÜÜßÜ
 °ŪŪŪß Ü  ÜŪŪŪ° ÜŪŪß°ßŪŪÜ ŽŪÜŪŻßŪŪŪŪŪÜŪŪŪŪŪŪ²ß °ŪÜ    ° ÜÜß  ÜÜÜÜÜÜ
 °ŪŪŪ°   ß°ŪŪŪ°Ū²ß°°  ŪŪŪ ŪŪŪ°° °ßßŪŪŪß° Üß Ü ŽŪ²    ܲŪŻ ܲŪŪßßß²ŪŪ²Ü
 °ŪŪŪ°   °ŪŪŪ°ŪŪŪ°  ŪŪŪ°ŪŪŪ°   ŪŪ²°  ß²ß °ŪŪŪÜ   °ŽŪŪŻŽ²ŪŪ°°  ŪŪŪŪŻ°
 °ŪŪŪ°   °ŪŪŪ°ŪŪŪ°  ŪŪŪ°ŪŪŪ°   ŪŪŪ°  °ÜÜÜ ŪŪŪŪ²Ü  °ŽŪŪŻŽŪŪŻ°  ŽŪŪŪŻ°
 °ŪŪŪ°   °ŪŪŪ°ŪŪŪÜÜÜÜ ßŪŪ°ŪŪŪ°   ŪŪŪ°  ²ŪŪ° ŪŪŪ°ßŪŪÜ °ŽŪŪŻŽŪŪŻ°  °°°°°
 °ŪŪŪ° Ü  °ŪŪŪ°ŪŪŪ°°°° ŪŪŪ°ŪŪŪ°   ŪŪŪ°  ŪŪŪ° ŪŪŪ° °ßŪ²ÜŽŪŪŻŽŪŪŻ°  ÜÜÜÜÜ
 °²ŪŪ°ÜŪßŪÜ °ŪŪŪ°ŪŪŪ°  ŪŪŪ°ŪŪŪ°   ŪŪŪ°  °ŪŪŪ° ŪŪŪ° ° ßŪŪŪŪŻŽŪŪŻ°  Ž²ŪŪŻ°
 °²²ŪŪß°°°ß²Ü²ŪŪ°ŪŪŪ°  ŪŪŪ°ŪŪŪ°   ŪŪŪ°  °ŪŪŪ° Ū²Ū°  °°ŪŪŪŻŽŪŪŻ°  °ŪŪŪŻ°
 °²Ūß°°  °°ßŪ²Ū°ŪŪŪ°  ²ŪŪ°Ū²Ū°   Ū²Ū°  °²ŪŪ° ²ŪŪ°   °Ž²ŪŻŽŪ²Ż°  °ŪŪŪŻ°
 °ß°°    °°ßŪ°²ŪŪ°  ܲ²Ū°²ŪŪ°  ܲŪŪÜ  Ū²Ū° Ū²Ū°°  °ŽŪŪŻŽ²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²Ż°
 ° ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßŪŪ° ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜܲ ÜÜÜ   Žß ߯ ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜ  ÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜ
  Ū       ßÜ       Ū ŪŪ²   ŽŪܲŻŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² Ū  Ū
  ²               Ū ŪŪ²   ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ²  ²
  ±               Ū ŪŪ²ßß  ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ÜŪŪ² Ū  ±
  °               Ū ŪŪ² ÜÜÜ ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ÜÜÜ Ū  °
  Ü               Ū ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² Ū  Ü
                  ² ßŪ²ÜÜŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪ² ŪŪŪÜßŪ²ÜÜŪŪß Ū
                  ßŪÜÜÜÜÜÜÜÜÜŪŪ² ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜܲß


 ŚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄæ
 ³žž            Æ RELEASE iNFORMATiON ®             žž³
 ĄÄĀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŁ
 ³°³ SOFTWARE NAME :    Exchange Server 2007 Ent and Std Edition x64 SP1
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ CRACKER    :    TEAM Z.W.T
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ SUPPLiER   :    TEAM Z.W.T
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ PACKER    :    TEAM Z.W.T
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ RELEASE TYPE :    SERiAL
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ PROTECTiON  :    SERiAL
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ RELEASE DATE :    03/27/2008
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ ZiP NAME   :    ZMESESP1.RAR
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ FORMAT    :    iSO
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ SiZE     :    1 DVD
 ŚÄĮÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄæ
 ³žž            Æ ADDiTiONAL NOTES ®              žž³
 ĄÄĀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŁ
 ³°³ COMPANY    :    Microsoft
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ PLATFORM   :    WiNDOWS   
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ SOFTWARE TYPE :    UTiLiTY
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ LANGUAGE   :    ENGLiSH
 ³°ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄž
 ³°³ URL      :    http://www.microsoft.com
 ŚÄĮÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄæ
 ³žž            Æ RELEASE NOTES ®                žž³
 ĄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŁ
 You should know what this is, for more just go to
 http://www.microsoft.com/exchange/default.mspx
 
  ent:******************************
  std:******************************
 ŚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄæ
 ³žž            Æ CONTACT iNFORMATiON ®             žž³
 ĄÄĀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĀÄŁ
 ³°³                                    ³°³
 ³°³                                    ³°³
 ³°³ PGP KeyID: 0x35FD5AAF                         ³°³
 ³°³                                    ³°³
 ³°³ Looking for software suppliers and skilled crackers          ³°³
 ³°³                                    ³°³
 ³°³                                    ³°³
 ŚÄĮÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĮÄæ
 ³žž TEAM Z.W.T 2008                         x!FEAR žž³
 ĄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŁ
zmesesp1.iso  [5.64 Gb]
zwtiso.nfo  [5.4 Kb]

[ Add all 2 links to your ed2k client ]

Post Reply

Return to “Operating Systems”